Team ppw – Monique Yntema

 

Monique Yntema

(PPW-Gorredijk)

Mijn naam is Monique en ben al jaren werkzaam als GZ-psycholoog. In mijn werk heb ik veel te maken gehad met uiteenlopende problematiek; van milde tot ernstige psychische klachten en psychiatrie als ook lichamelijke problematiek. De zorg en aandacht hiervoor heb ik binnen teams kunnen geven in de samenwerking, maar ook individueel. Dit heb ik kunnen doen binnen instellingen voor mensen met Hersenletsel, binnen de reïntegratie als ook binnen de verslavingszorg, waar ik momenteel ook nog met veel passie mensen behandel. Mijn werkervaring en persoonlijke interesse is daardoor breed.

Wat ik in mijn vak zo mooi vind is om de verbinding met de ander te kunnen maken; die verbinding staat centraal. Het contact met de ander uit oprechte interesse en nieuwsgierigheid, zonder oordeel, om samen te ontdekken hoe de grip op emoties en spanning weer verkregen kan worden. Zoeken naar de veerkracht en mogelijkheden die een persoon bezit en deze weer meer naar de voorgrond te krijgen of om juist nieuwe te ontdekken. Aandacht voor het vergroten van het zelfbeeld, waardoor men met andere ogen naar zichzelf gaat kijken, naar de ander en de wereld om zich heen. Die zoektocht gaan we samen aan middels anders denken en doen (CGT) en ook praktisch en oplossingsgericht, waarbij alle ruimte is voor het ervaren en doormaken van de emoties en spanningen die dat met zich mee kan brengen. Ook EMDR zou hierbij helpend kunnen zijn.

U kunt met mij een afspraak maken in Gorredijk op de woensdagmorgen.

Monique Yntema


Myn namme is Monique en ik bin al jierren wurksum as GZ-psycholoog.

In myn wurk haw ik in soad te meitsjen hân mei ferskate problematieken; fan mylde oant earnstiche psychische klachten en psychiatrie en ek lichaamlike klachten. De soarch en oandacht hjirrefoar haw ik binnen teams jaan kinnen troch gearwurking, mar ek yndividueel. Dit haw ik dwaan kinnen binnen ynstellings foar minsken mei harsenskea, binnen de reïntegraasje en ek binnen de ferslavingssoarch, wer ik hjoed de dei ek nog mei in soad passy minsken behannelje. Myn wurkerfaring en persoanlike ynteresse is dertroch breed.

Wat ik sa moai fyn yn myn fak is it oangean fan in ferbining mei de oar; disse ferbining stiet sintraal. It contact mei de oar út oprjochte ynteresse en nijsgjirrigens, sûnder oardiel, om tegearre ûntdekke te kinnen hoe de grip op emoasjes en spanningen werom krigen wurde kin. Sykje nei de fearkrêft en mooglikheden fan in persoan en disse wer mear op e foargrûn te krijen as júst nije te ûntdekken. Oandacht foar it fergrutsjen fan it selsbyld, wertroch men mei oare eagen nei sichsels, oare minsken en de wrâld om harren hinne sjen giet. Dy syktocht gean we tegearre oan troch oars te tinken en te dwaan (CGT) en ek praktysk en rjochte op de oplossing, werby er alle romte is foar it ervaren en trochmeitsjen fan de emoasjes en spanningen dy dat mei sich mei bringe kin. Ek EMDR kin hjirby helpend wêze.

Jo kinne mei my in ôfspraak meitsje yn’e Gordyk op de woansdeitemoarn.